Home CAS Center for Excellence
  
  
  

Faculty

Members of CAS, CAE
National Outstanding Young Scientists Award
Principal Investigators
 
Address: 320 Yue Yang Road, Shanghai 200031, P.R. China
Tel: 86-21-54920000
Fax: 86-21-54921011
Email: sibcb@sibs.ac.cn
Website: www.sibcb.ac.cn
 
Principal Investigators
 
SUN Bing
Ph.D., Guest Professor
Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, 320 Yue-yang Road, Shanghai 200031, China.
Email: bsun@@sibs.ac.cn

Research Areas
Dendritic cell maturation and Th1/Th2/Th17 cell differentiation, Th1-mediated disease, Th2-mediated disease, vaccine and adjuvant, cell signal pathway, TRIM protein family

Selected Publications

 1. Qiaoshi Lian, Jun Xu, Shanshan Yan, Min Huang*, Honghua Ding, Xiaoyu Sun, Aiwei Bi, Jian Ding*, Bing Sun*, Meiyu Geng*, Chemotherapy-induced intestinal inflammatory responses are mediated by exosome secretion of double-strand DNA via AIM2 inflammasome activation. Cell Research (2017) 27:784-800.
 2. Wenshuai Wang, Xiaoyu Sun, Yanbing Li, Jinpeng Su, Zhiyang Ling, Tianlong Zhang, Fang Wang, Hong Zhang, Hualan Chen, Jianping Ding & Bing Sun.  Human antibody 3E1 targets the HA stem region of H1N1 and H5N6 influenza A viruses. Nature Communications 2016; Online 2 Dec 2016
 3. Su Pan, Chen Sheng, Zheng Yuhan, Zhou Haiyan, Yan CH, Yu F, Zhang YG, He L, Zhang Y, Wang YM, Wu L, Wu XA, Yu BK, Ma LY, Yang ZR, Wang JH, Zhao GX, Zhu JF, Wu ZY, Sun B. Novel Function of Extracellular Matrix Protein 1 in Suppressing Th17 Cell Development in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. Journal of Immunology 2016; 197(4): 1054-1064.
 4. Wang Yanming, Lian QS, Yang B, Yan SS, Zhou HY, He L, Lin GM, Lian ZX, Jiang ZF, Sun B. TRIM30 alpha Is a Negative-Feedback Regulator of the Intracellular DNA and DNA Virus-Triggered Response by Targeting STING. Plos Pathogens.2015; 11(6):18.
 5. Mao Kairui, Chen SZ, Wang Y, Zeng Y, Ma YL, Hu Y, Zhang H, Sun SH, Wu XD, Meng GX, Pei G, Sun B. beta-arrestin1 Is Critical for the Full Activation of NLRP3 and NLRC4 Inflammasomes. Journal of Immunology 2015; 194(4):1867-1873.
 6. Zhou Haiyan, Wang YM, Lian QS, Yang B, Ma YL, Wu XD, Sun SH, Liu YJ,Sun B. Differential IL-10 production by DCs determines the distinct adjuvant effects of LPS and PTX in EAE induction. European Journal of Immunology 2014; 44(5):1352-1362.
 7. Sha Wenwen, Mitoma H, Hanabuchi S, Bao MS, Weng LY, Sugimoto N, Liu Y, Zhang ZQ, Zhong J, Sun B, Liu YJ. Human NLRP3 inflammasome senses multiple types of bacterial RNAs.  PNAS. 2014; 111(45):16059-16064.
 8. OuYang Bo, Xie SQ, Berardi MJ, Zhao XH, Dev J, Yu WJ, Sun B, Chou JJ. Unusual architecture of the p7 channel from hepatitis C virus. Nature .2013; 498(7455):521.
 9. Mao Kairui, Chen SZ, Chen MK, Ma YL, Wang Y, Huang B, He ZY, Zeng Y, Hu Y, Sun SH, Li J, Wu XD, Wang XR, Strober W, Chen C, MengGX, Sun B. Nitric oxide suppresses NLRP3 inflammasome activation and protects against LPS-induced septic shock. Cell Research .2013; 23(2):201-212.
 10. Yang Bo, Wang J, Wang YM, Zhou HY, Wu XD, Tian ZG, Sun B. Novel Function of Trim44 Promotes an Antiviral Response by Stabilizing VISA. Journal of Immunology 2013; 190(7):3613-3619.
 11. Wang Jie, Yang B, Hu Y, Zheng YH, Zhou HY, Wang YM, Ma YL, Mao KR, Yang LL, Lin GM, Ji YY, Wu XD, Sun B. Negative Regulation of Nmi on Virus-Triggered Type I IFN Production by Targeting IRF7. Journal of Immunology 2013; 191(6):3393-3399.
 12. Yu Hu, Jie Wang, Bo Yang, Nuoyan Zheng, Meiling Qin, Yongyong Ji, Guomei Lin, Lin Tian, Xiaodong Wu, Li Wu, and  Bing Sun*. Guanylate Binding Protein 4 Negatively Regulates Virus-Induced Type I IFN and Antiviral Response by Targeting IFN Regulatory Factor 7.  Journal of Immunology2011 Dec 15;187(12):6456-62.
 13. Zhenhu Li,Yuan Zhang, Zhiduo Liu, Xiaodong Wu, Yuhan Zheng, Zhiyun Tao Kairui Mao, Jie Wang, Guomei Lin, Lin Tian, Yongyong Ji, Meiling Qin, Shuhui Sun, Xueliang Zhu, and Bing Sun*. Extra-Cellular Matrix protein 1 controls Th2 cell egress from lymph nodes through re-expression of sphingosine 1-phosphate receptor 1. Nature Immunology. 2011; 12(2):178-85
 14. Yu Hu, Kairui Mao, Yan Zeng, Shuzhen Chen, Zhiyun Tao, Chen Yang, Shuhui Sun, Xiaodong Wu, Guangxun Meng, and Bing Sun*. Tripartite-Motif Protein 30 Negatively Regulates NLRP3 Inflammasome Activation by Modulating Reactive Oxygen Species Production. Journal of Immunology. 2010; 185(12):7699-705
 15. Zhiduo Liu, Zhenhu Li, Kairui Mao, Jia Zou, Yuan Wang, Zhiyun Tao, Guomei Lin, Lin Tian, Yongyong Ji, Xiaodong Wu, Xueliang Zhu, Shuhui Sun, Weiguang Chen, Charlie Xiang and Bing Sun*. Dec2 promotes Th2 cell differentiation by enhancing IL-2R signaling. Journal of Immunology. 2009; 183(10):6320-9
 16. Xuexian O Yang, Pornpimon Angkasekwinai, Jinfang Zhu, Juan Peng, Zhiduo Liu, Roza Nurieva, Xikui Liu, Yeonseok Chung, Seon Hee Chang, Bing Sun*, Chen Dong*. Requirement for the basic helix-loop-helix transcription factor Dec2 in initial TH2 lineage commitment. Nature Immunology. 2009; 10(12):1260-6
 17. Yuan Wang, Kai Rui Mao, Shu Hui Sun, Guo Mei Lin, Xiao Dong Wu, Gang Yao and Bing Sun*. Trichosanthin functions as Th2-type adjuvant in induction of allergic airway inflammation. Cell Research, 2009; 19:962-972.
 18. Enguang Bi,Chunjian Huang, Yu Hu, Xiaodong Wu, Weiwen Deng, Guomei Lin, Zhiduo Liu, Lin Tian, Shuhui Sun Kairui Mao, Jia Zou, Yuhan Zhengand Bing Sun*. Novel function of perforin in regulating CD4+ T cell activation by affecting calcium signaling.Cell Research. 2009; 19:816-827
 19. Mude Shi, Weiwen Deng, Enguang Bi, Kairui Mao, Yongyong Ji, Guomei Lin, Xiaodong Wu, Zhiyun Tao, Zhenhu Li, Xinfen Cai, Shuhui Sun, Charlie Xiang and Bing Sun*. TRIM30a negatively regulates TLR-mediated NF-kB activation by targeting TAB2 and TAB3 for degradation. Nature Immunology. 2008; 9(4):369-77.
 20. Weiwen Deng, Mude Shi, Meifang Han, Jin Zhong, Zhenhu Li, Weina Li, YuHu, Lingchen Yan, Jie Wang, Ying He, Hong Tang, Vincent Deubel, Xiaoping Luo, Qin Ning, and Bing Sun*. Negative regulation of virus-triggered IFN-b signaling pathway by alternative splicing of TBK1. Journal of Biological Chemistry, 2008; 283(51):35590C35597.
 21. Wang Z, Hong J, Sun W, Xu G, Li N, Chen X, Liu A, Xu L, Sun B*, Zhang JZ*. Role of IFN-gamma in induction of Foxp3 and conversion of CD4+ CD25- T cells to CD4+ Tregs.
  J Clin Invest. 2006 Sep;116(9):2434-41..
 22. Wei Lu, Bojian Zheng, Ke Xu, Wolfgang Schwarz, Jiadong Cheng, Shuming Duan, Vincent Deubel, Bing Sun*.  SARS-CoV 3a protein forms an ion channel and modulates virus release. PNAS. 2006; 103(33);12540-12545
 23. Xiaodong Wu, Wanqiu Hou, Shuhui Sun, Enguang Bi, Yuan Wang, Mude Shi, Jingwu Zang, Chen Dong and Bing Sunnegative regulation on Dendritic Cell migration and T cell priming. ,. Novel function of IFN-g  Journal of Immunology. 2006; 177(2):934-43.
 24. Chunjian Huang, Enguang Bi, Yu Hu, Weiwen Deng, Zhigang Tian, Chen Dong,Yuanjie Hu, and Bing Sun*. A novel NF-kB binding site controls human granzyme B gene transcription. Journal of Immunology. 2006;176(7):4173-81.
 25. Wanqiu Hou, Yadi Wu, Shuhui Sun, Mude Shi, Yue Sun, Cuihong Yang, Gang Pei, Yundi Gu, Cuiping Zhong, Bing Sun*. Pertussis toxin enhances Th1 responses by stimulation of dendritic cells. Journal of Immunology. 2003; 170:1728-1736
 

Copyright © 2017-2020 Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS. All rights reserved